อัพเดท!!! องค์ประกอบคะแนนแอดมิชชัน 2557 (ปรับใหม่)

   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬาGPAX 20% ONET 30% GAT  20% PAT2 30%พยาบาลศาสตร์ เดิม GPAX 20% ONET 30% GAT  30% PAT2 20%ใหม่ ...