ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: Bright Math (สำนักงานใหญ่ จ.พะเยา)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2552 เดือน -

จำนวนสาขา: 11 สาขา คณะครูอาจารย์
สาขาอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาสะเตง จังหวัดยะลา
สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สาขาเซกา จังหวัดบึงกาฬ
สาขาบ้านนา จังหวัดนครนายก
สาขาถนนปัญญาอินทรา กทม.
สาขาวิเศษสุขนคร จังหวัดสมุทสาคร
สาขาพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
สาขาเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
สาขาสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สาขาอำเภอพาน จ.เชียงราย
แนวทางการสอน หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร

หลักสูตรการเรียนทางคณิตศาสตร์เป็นการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แต่ละคอร์ส ผู้เรียนสามารถเรียนกับ ไบรทแมธ (Bright Math) แฟรนไชส์ สอนคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการทำโจทย์ วันละ 1 ชุด ในห้องเรียนของ ไบรทแมธ (Bright Math) และนำไปฝึกฝนต่อที่บ้าน ดังนั้นผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเรียนรู้จากครูผู้สอน และนำไปทดสอบทำด้วยตนเอง

_______________________________________________________

หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น 9 ระดับ คือ

ระดับ ก. ระดับชั้นอนุบาล โดยเนื้อหา จะเน้นการสร้างความพร้อมทางด้านความคิด สมาธิ การอ่าน เน้นพัฒนาความพร้อม ของเด็กเพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ระดับชั้น ประถมศึกษา
ระดับ ข. จะเป็นระดับพื้นฐานเบื้องต้น เนื้อหาจะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 2
ระดับ ค. จะยังคงอยู่ในระดับพื้นฐาน แต่สำหรับเนื้อหาจะอยู่ในระดับชั้น ป.2 ขึ้นไป
ระดับ ง. เริ่มเข้าสู่ระดับการประยุกต์ใช้ แต่ในเนื้อหาจะอยู่ในระดับชั้น ป. 3 , ป. 4
ระดับ จ. คือชุดเตรียมสอบ สสวท.ในระดับชั้น ป. 3 (เด็กที่ไม่เตรียมตัวสอบไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้) กรณีที่เด็กต้องการเรียนควรจะผ่านการเรียนในระดับพื้นฐานมาก่อน
ระดับ ฉ. มีการเข้าสู่การประยุกต์ใช้มากขึ้น เนื้อหาอยู่ในระดับชั้น ป.5 , ป.6
ระดับ ช. เนื้อหาเริ่มเข้าสู่ ระดับชั้น มัธยม
ระดับ ฌ. เนื้อหาจะอยู่ในระดับชั้น ม.1 ถึง ม.2
ระดับ ญ. คือชุดเตรียมสอบ สสวท.ในระดับชั้น ป. 6
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน คณิต (อนุบาล), คณิต (ประถม)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สาขาอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสะเตง จังหวัดยะลา สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สาขาเซกา จังหวัดบึงกาฬ สาขาบ้านนา จังหวัดนครนายก สาขาถนนปัญญาอินทรา กทม. สาขาวิเศษสุขนคร จังหวัดสมุทสาคร สาขาพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สาขาเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สาขาสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน จ.เชียงราย
อำเภอ เมืองพะเยา
จังหวัด พะเยา
เบอร์โทรศัพท์ 054-483999 , 0-8138-77215
Website http://www.bright-math.com
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติ ความเป็นมา ไบรทแมธ แฟรนไชส์สอนคณิตศาสตร์

          ใน ปี พ.ศ. 2552 อาจารย์ชัยยุทธ แก้วประภา  คุณดาวรุ่ง แก้วประภา ได้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาขึ้น  และในขณะนั้นได้ทำการวิจัยข้อมูลพื้นฐานเด็กโดยเฉลี่ยพบ  93.5 % ของเด็กขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ท่านทั้งสองได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงเข้าร่วมปรึกษาหารือกับ คณาจารย์จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำหลักสูตร ไบรทแมธ (Bright Math) ขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ทางด้านคณิตศาสตร์ ให้กับเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึง ป.6

          ปี พ.ศ. 2553 ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พบว่า เด็กนักเรียนที่ได้ใช้หลักสูตร ไบรทแมธ (Bright Math) เกินกว่า 90% มีผลการเรียนที่ดีขึ้น จึงได้ขยายเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มระดับชั้นเรียน ไปจนถึงระดับชั้น ม.2 และประมาณปลายปี พ.ศ. 2553 เริ่มเปิดตัว  นำข้อมูลหลักสูตร ไบรทแมธ (Bright Math) ประชาสัมพันธ์ใน Website 

          ต้นปี พ.ศ. 2554 เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท  และปลายปี พ.ศ. 2554 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประกอบการเรียนการสอน ผศ.ดร.พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล ประธานที่ปรึกษา บริษัทฯ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเยี่ยมชมบริษัทฯ

          การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับสากล ได้มีการเรียนรู้แบบเป็นเหตุเป็นผล วิเคราะห์เรื่องราว ออกมาเพื่อให้ทราบว่าควรจะนำตัวเลขต่าง ๆ มารวมเข้าสู่กระบวนทางคณิตศาสตร์ต่อไป ไบรทแมธ (Bright Math) จึงนำแนวคิดในจุดนี้มาทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาสมองของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียน

          ช่วงการเรียนระดับต้น เป็นการ สอนคณิตศาสตร์ ที่เน้นการสร้างความพร้อมด้านการคิด สมาธิ การอ่าน เน้นพัฒนาความพร้อมของเด็กที่จะเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในระดับชั้น ป.เน้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก

ตัวอย่างโจทย์

 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker