ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: Crusoe School of Design

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2552 เดือน 9

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
โรงเรียนออกแบบครูโซ
518/3 ชั้น 7 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330


T : 662 255 6829 - 30
M : 081 936 0709
F : 662 255 6826
แนวทางการสอน หน้าที่ โรงเรียนออกแบบครูโซมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบให้ผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ในระดับสากล

ภารกิจ มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการออกแบบด้วยความคิดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ม จากการค้นหาแรงบันดาลใจ แล้วดึงมาเป็นการสร้างงานที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนออกแบบครูโซสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีมาตรฐานสูง ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่จบหลักสูตร ของจะได้ใบรับรองในหลักสูตรที่เรียน

รายละเอียด Crusoe School of Design สอนการออกแบบทางด้านแฟชั่น กราฟิก และศิลปะ ให้ทุกคนค้นพบศักยภาพในตัวเองและไปถึงฝั่งฝัน ไม่ว่า จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการวางแผนอนาคต ผู้ที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้หรือ อยากเปลี่ยนอาชีพ และทุกคนที่มีใจรักความสร้างสรรค์ ทุกวิชาดู แลโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และนักออกแบบมืออาชีพ ระดับกูรูที่ไม่ได้เป็นแค่ครู แต่เป็น “ Guardian ” ที่จะคอยแนะนำชี้แจงให้คุณสร้างผลงาน ออกมาและมีมาตรฐานสูงระดับสากลเป็นตัวของเองมากที่สุด
รางวัลที่เคยได้รับ ด้วยบริษัท ครูโซ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบมานานกว่า20 ปี จึงได้รวบรวมนักออกแบบ ซึ่งมีประสบการณ์สูงทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะเผยแพร่และให้โอกาสด้านการออกแบบแก่ผู้ ที่มีความสนใจทั่วไป ตลอดจนผู้ที่ทำงานอาชีพด้านดังกล่าวอยู่แล้ว ได้เพิ่ม พูนความรู้ด้านการออกแบบชั้นสูงและประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยตรง ซึ่งจะได้ความรู้ด้านลึก จากนักออกแบบมืออาชีพทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
วิชาที่สอน ศิลปะ (มัธยมต้น), ศิลปะ (มัธยมปลาย), ศิลปะ (ปวช.), ศิลปะ (ปวส.), ศิลปะ (ปริญญาตรี), ศิลปะ (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน โรงเรียนออกแบบครูโซ 518/3 ชั้น 7 อาคารมณียาเซ็นเตอร์นอธ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 T : 662 255 6829 - 30 M : 081 936 0709 F : 662 255 6826
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 662 255 6829 - 30
Website http://crusoedesignschool.com/
Facebook http://www.facebook.com/Crusoe.School
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชาที่สอน

- การวาดเส้นเบื้องต้น (Drawing) การวาดเส้นสร้างสรรค์(Creative Drawing)

- การออกแบบกราฟิกและการจัดตัวอักษร ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร (Creative Concept)

- การออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายและการตลาดแฟชั่น การออกแบบแฟ้มเสนองาน(Portfolio Design)

- องค์ประกอบศิลปะทัศนศิลป์ มัลติมีเดียดีไซน์(Multimedia Design) การสร้างรูปทรงด้วยกระดาษ

(Paper Construction) การออกแบบ2และ3มิติ


MONKEY TARGET

หลักสูตรของโรงเรียนออกแบบครูโซ ออกแบบเพื่อกลุ่มผู้เรียน 4 กลุ่มหลัก คือ

  • นักเรียน/นักศึกษา  ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยพื้นฐานความรู้ที่แน่นและลึก
  • คนทำงาน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในอนาคต

2

  • เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคด้านการออกแบบ และแฟชั่น เพื่อต่อยอดธุรกิจ
  • คนที่มีใจรัก ที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้โอกาสตนเองค้นพบความสามารถที่ซ่อนเร้น
 

 

 

MONKEY LESSON
FOR THE GIFTED
หลักสูตรค้นพบพรสวรรค์ – นำหลักการทางศิลปะและการออกแบบมาเป็นแนวทางในการค้นหาพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ใน ตัวเด็กอายุตั้งแต่ 13 – 16 ปี และผู้ใหญ่ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ใช้พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เพื่อช่วยชี้นำผู้เรียนไปสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพที่ตนเองรัก และประสบความสำเร็จในอนาคต

 

 
FOR THE FUTURE
หลักสูตรเส้นทางสู่อนาคต – สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการวางแผนอนาคตในสายนักออกแบบ โรงเรียนออกแบบครูโซ ช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นสำหรับการต่อยอดการศึกษา โดยนำหลักการที่ถูกต้องทางศิลปะเข้ามาเสริมสร้างจุดแข็งและสลายจุดอ่อนของ ผู้เรียนเป็นรายคน
 
FOR NEW CAREER

หลักสูตรเปลี่ยนอาชีพ – หลายคนเบื่อหน่ายกับอาชีพการงานที่ทำอยู่ เพราะร่ำเรียนวิชาตามค่านิยมของครอบครัวและสังคม ในที่สุดเมื่อทนอึดอัดกับชีวิตมาได้ระยะหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตการงาน ไม่ก้าวหน้า เพราะไม่ใช่อาชีพที่รัก

 

FOR FUN

หลักสูตรแก้เหงา – เวลาเป็นสิ่งที่ใช้เงินซื้อไม่ได้ แต่เวลาที่เหลือนำมาสร้างเสริมความรู้ความสามารถ และอาจสร้างอาชีพได้ หากคุณเป็นผู้มีเวลาว่างจากการใช้ชีวิตประจำวัน กำลังเหงา อยากใช้เวลาว่างด้วยการหาความรู้ใส่ตัว โรงเรียนออกแบบครูโซช่วยจัดการเรียนการสอนที่คุณสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้

 

GRAPHIC MONKEY COURSE | 13 หลักสูตร /หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง

BASIC : MUCH MORE THAN BASIC
• DRAWING I : วาดภาพ I
• COMPUTOR GRAPHIC I : คอมพิวเตอร์กราฟิก I

LEVEL I : INTO IT
• DRAWING II : วาดภาพ II
• DESIGN BRIEF : ความคิดรวบยอด
• 2D DESIGN : หลักการออกแบบ 2 มิติ
• COLOR THEORY I : หลักการใช้สี I
• TYPHOGRAPHY I : แบบตัวอักษร I
• COMPUTOR GRAPHIC II : คอมพิวเตอร์กราฟิก II

LEVEL II : SPRING UP
• 3D DESIGN : หลักการออกแบบ 3 มิติ
• COLOR THEORY II : หลักการใช้สี II
• TYPHOGRAPHY II : แบบตัวอักษร II
• SIGNAGE DESIGN : ขบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์
• PORTFOLIO : ออกแบบเตรียมผลงาน

 

FASHION  MONKEY  COURSE | 7 หลักสูตร /หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง

BASIC : MUCH MORE THAN BASIC
• FASHION ILLUSTRATION I : ภาพประกอบแฟชั่น I
• FASHION II : ภาพประกอบแฟชั่น II
• FASHION TECHNIQUES : เทคนิคสร้างงานแฟชั่น

LEVEL I : START UP
• FASHION BUSINESS : ธุรกิจแฟชั่น
• FASHION BRANDING : สร้างแบรนด์ในธุรกิจแฟชั่น

LEVEL II : BECOME SPECIALIST
• FASHION SHOW : จัดงานแสดงแฟชั่นโชว์
• FASION STYLING : สร้างสไตล์แฟชั่น

ART   MONKEY  COURSE | 9 หลักสูตร /หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง

• Much  More Than Basic : Drawing : วาดภาพพื้นฐานที่ไม่ธรรมดา
• Introduction to Drawing  :  ปฐมบทของการวาดภาพ
• Drawing for the Gifted  (4 courses)
•  Illustration

 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker