ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 1     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: GSC โรงเรียนศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต (สาขาสยามสแควร์)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 20 เดือน -

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
สาขาสยามสแควร์
- ที่ตั้ง : สยามสแควร์ ซอย 8 ตั้งอยู่บนชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์
ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
อ.เมธี พงษ์มาลา
อ.วิเชียร วัฒนวิกรรม
อ.บรรพต ขุนบรรเทา
อ.ประภากร เหล่าพาณิชย์
อ.ณัฐธีร์ รังสีธนะพงศ์
อ.สุพล นิลกลาง
อ.กันยา ตันนิรัตร์
อ.รัฐโรจน์ สิริศิรวิชญ์
อ.เสาวนิจ ภูมิศรีแก้ว
อ.สุภาณี ยุทธอภิรักษ์
อ.สนธยา ศักดิ์กาพย์
อ.จิรภา ศิลปอนันตสูต
อ.สยมภู รณชิตพานิชกิจ
อ.ตวงพร พุ่มเสนาะ
อ.ธนวัฒน์ ธะนะ
อ.มงคล วงศ์พยัคฆ์
แนวทางการสอน จุดเด่นและจุดเน้นของ GSC

§ ทุกคอร์สสอนสด โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับมัธยมปลายในโรงเรียนชั้นนำของประเทศมากกว่า 10-20 ปี

§ การสอน เน้นวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นสำคัญ ๆ เปรียบเทียบสาระหลักที่ต้องทราบ

§ สถาบันที่มีความพร้อมด้านวิชาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอกสารประกอบการเรียนพิมพ์เป็นเล่มด้วยกระดาษอย่างดี เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร และเน้นความถูกต้องตามหลักวิชาการ

§ ทุกห้องเรียน 3 แถวหลังยกระดับสูงเพื่อการมองเห็นของนักเรียน พร้อมสื่อการสอนระบบคอมพิวเตอร์ ขยายขึ้นจอขนาด 120 นิ้ว เห็นชัดเจนทุกมุมมองทุกห้อง

§ คอร์สตลอดปี คอร์สมหิดล คอร์สเตรียมอุดมศึกษา มีการสอบประเมินผลคิดเปอร์เซ็นต์และจัดอันอับ

§ นักเรียนสามารถทำข้อสอบ GSC ได้จาก www.gsc-siamsquare.com

______________________________________________________

5 ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนของสถาบัน GSC

การประสบความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น คือ จุดประสงค์หลักและปณิธานของ GSC ดังนั้น GSC จึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการเรียนการสอน ดังนี้ :-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียน
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนให้ถึงที่สุดทุก ๆ วิชา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน
GSC พยายามคัดสรรอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการสอน
GSC เป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวที่นำสื่อเทคโนโลยี Power point ประกอบการสอนสดทุกคาบทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความเป็นรูปธรรมเหมือนสัมผัสจริงได้มากขึ้น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
GSC ได้พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนและโจทย์ฝึกทักษะวิชาการอย่างเข้มข้นทุกปีการศึกษา เพื่อให้ทันสมัยทันเหตุการณ์โลกที่เปลี่ยนไปทุกวิชา โดยทีมงานการเขียนและพัฒนาหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญการเขียนตำรามานานนับ 20 ปี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
GSC ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นสภาพห้องเรียนของ GSC จึงกว้างขวาง สะอาด นั่งเรียนสบาย มีความปลอดภัย และสะดวก
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน คณิต (มัธยมต้น), คณิต (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ชีววิทยา (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สาขาสยามสแควร์ - ที่ตั้ง : สยามสแควร์ ซอย 8 ตั้งอยู่บนชั้น 4 อาคารสยามกิตติ์
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2250-7558, 080-7775645
Website http://www.gsc-siamsquare.com
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ดรงนี้คือที่เรียน

มนตรี

ดรงนี้คือที่เรียน

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker