ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซายเอนเทีย สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 2 สาขา คณะครูอาจารย์
เราให้ความสำคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณ ดังนั้นจำนวนสาขาจึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาและดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์พร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ในต่างจังหวัดเพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยทุกๆหนแห่ง

1.สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3
P3 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ
10120

Tel. +(662)-6892113
Mobile - 084-024-4848


2.สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
7/3 ถนนบรมราชชนนี
ชั้น 11 ห้อง 1102
อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

Mobile - 084-024-4848
Mobile - 085-800-4848
ทางศูนย์ได้คัดเลือกครูที่มี พื้นฐานและใจรักทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกอบรมให้เชี่ยวชาญในการสอนแบบวิธีของซายเอนเทีย เด็กๆจะได้รับความรู้อย่างเป็นระบบจากครูที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมมาเป็นอย่างดี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกครู เราใช้หลักแถวหน้าของกลุ่มประชากร เหมือนกับความต้องการที่เราอยากให้เด็กที่ผ่านหลักสูตร เป็นเด็กที่อยู่แถวหน้าของกลุ่ม ดังนั้นครูของเราจึงเป็นผู้มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าของประเทศ บางหลักสูตร เราเชิญ นักปักษี นักดาราศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นมาทำการสอนเด็กๆ
แนวทางการสอน ซายเอนเทีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก สองประการของธุรกิจในอนาคต เด็กไทยจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นหนึ่ง ในประชากรคุณภาพของโลกในอนาคต
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน วิทย์ (ประถม)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน เราให้ความสำคัญของคุณภาพมากกว่าปริมาณ ดังนั้นจำนวนสาขาจึงอยู่ในระหว่างการพัฒนาและดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์พร้อมที่จะให้ผู้ที่สนใจในการพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ในต่างจังหวัดเพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยทุกๆหนแห่ง 1.สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์มาร์ท พระราม 3 P3 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 Tel. +(662)-6892113 Mobile - 084-024-4848 2.สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 7/3 ถนนบรมราชชนนี ชั้น 11 ห้อง 1102 อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์บี ปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Mobile - 084-024-4848 Mobile - 085-800-4848
อำเภอ เขตบางคอแหลม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 084-024-4848
Website http://www.scientiakid.com
Facebook https://www.facebook.com/Scientiakid
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ
       ซายเอนเทีย เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม (Primary Science Learning Center) ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเด็กไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในด้านเนื้อหาวิชาการ และทักษะกระบวนการคิด เพื่อการสร้างนวัตกรรมในอนาคต ให้กับประเทศชาติและสังคมโลก เราเชื่อว่า การตลาดและนวัตกรรมคือ กิจกรรมหลัก สองประการของธุรกิจในอนาคต เด็กไทยจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ที่เลือกที่จะเป็นหนึ่ง ในประชากรคุณภาพของโลกในอนาคต 

 

ก้าวแรกที่ก้าวเดิน
ซายเอนเทีย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจ นักนวัตกรรม ให้กับประเทศไทยของเรา ก้าวแรกที่ก้าวเดิน คือ การพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก โดยการสร้างทักษะการคิดหลาหลายวิธี และทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีก 13 ทักษะ จากเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ของเด็กประถม เพื่อให้เด็กๆของเราได้มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย และเรียนรู้เนื้อหาวิชาการทัดเทียมกับต่างประเทศ ทางซายเอนเทีย ได้นำหลักสูตรจากต่างประเทศมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยการสอนมีการนำความเป็นท้องถิ่นมาประกอบในการสอน ตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเขตร้อน ไปจนถึงภูมิประเทศและวัฒนธรรมของไทยมาเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยนำกรอบและแนวคิดทางตะวันตก มาใช้อธิบายความซับซ้อนของธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ (Global Think but Local Touch)

ความพิเศษของ ซายเอนเทีย  สนุกกับการเรียนรู้
      เราใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning by Experience) และให้เด็กนำหลักการหรือประสบการณ์ที่ได้รับในแต่ละบทเรียน ไปอธิบายประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือผ่านเข้ามา ในการเรียนรู้ของเด็ก เราได้นำสื่อรูปภาพการ์ตูน มาสร้างสื่อที่มีคุณภาพให้เด็กได้สนุกสนาน และจดจำข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขั้นสูงในโอกาสต่อไป นอกเหนือจากทักษะที่จะติดตัวไปเป็น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความสนุกสนานและความรู้ที่ได้จะสร้างเจตคติในการค้นหาความจริง สืบเสาะหาคำตอบในชิวิต ต่อยอดความสนใจและความเชี่ยวชาญในอนาคต อันเป็นการสร้างสังคมหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ 
นอกเหนือการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ เราได้นำสิ่งแวดล้อมศึกษามาใช้เป็นกลวิธีในการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้สนุกสนานและสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้น โดยการจัดทัศนศึกษา (Field Trip) ซึ่งเป็นการศึกษานอกสถานที่ และ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กๆได้รับประสบการณ์โดยตรงนอกห้องเรียน การศึกษาแม่น้ำลำธาร การศึกษาชายหาด การศึกษาต้นไม้ ดอกไม้ป่า กล้วยไม้ ป่าฝนเขตร้อน การศึกษาเกี่ยวกับ นก แมลง ปลา นับเป็นหนึ่งในหลายบทปฏิบัติการที่เด็กจะได้เรียนรู้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน น่าสนใจ และจดจำได้นานและแม่นยำ 
พร้อมสู่การแข่งขัน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ ทางศูนย์ได้กำหนดการประเมินผลเป็น 2 แนวทางโดย แนวทางแรก ทางศูนย์ได้มีการจัดทำแฟ้มผลงานของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งผลการทดสอบในแต่ละครั้งเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กและแก้ไข ความเข้าใจและทักษะวิธีการคิดที่ยังต้องการเวลาในการทำความเข้าใจ และเน้นย้ำทักษะและความรู้ดังกล่าว ให้ผ่านมาตรฐานของกลุ่มความสามารถที่ทางศูนย์กำหนด 
แนวทางประการที่สอง ทางศูนย์ได้กำหนด ดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ผ่านการสอบแข่งขัน โดยทางศูนย์จัดทำบททดสอบที่ระดับความยากที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กใด้ฝึกฝนและทำความเข้าใจ โดยมีการวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบในแต่ละชุด และนำข้อสอบแข่งขันมาปรับให้เด็กๆได้ทดสอบความเข้าใจขั้นสูงของตน ผลคะแนนของการสอบแข่งขันเป็นเพียงข้อยืนยันความรอบรู้ และมีทักษะที่เพียงพอในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 


เด็กๆซายเอนเทีย แข่งขันได้
ในแต่ละปี ซายเอนเทียเชิญชวนให้เด็กๆเข้าแข่งขันทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ เช่น การสอบแข่งขัน สสวท, การสอบแข่งขัน ISMO, การสอบ IJSO เป็นต้น ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทรูนักวิทย์น้อย เราพร้อมที่เป็นที่ปรึกษาให้เด็กๆส่งประกวดทุกปี นับตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ผลงานจากปี 2550 เด็กๆของเรารุ่นแรก ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 คน จาก 9 คน เข้ารอบการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ของทาง สสวท และทุกรุ่นต่อๆมา เด็กของเราสามารถคว้ารางวัลต่างๆจากการสอบแข่งขันเรื่อยมา เช่น รางวัลที่ 5 ระดับประเทศ ที่หนึ่งกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขัน Pretest ประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ของชมรมบัณฑิตแนะแนว

        เราเชื่อว่าหลักสูตรที่ออกแบบและปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา จะนำพาให้เด็กๆของเรา เป็นเด็กเก่ง ดี และมีความสุข จากผลการเรียนที่เยี่ยมยอด ความเข้าใจในธรรมชาติ ที่จะสร้างความสุขและความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กทุกๆคน

ที่หนึ่งเริ่มจากเด็กประถม 
        ระบบการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรับสมัครเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ โดยวิธี แอดมิชชั่น ไม่เหมือนการสอบเข้าระบบเอนทรานซ์ในอดีต เกณฑ์ในการพิจารณารับเข้าศึกษามีกติกามากขึ้น ความชัดเจนในการคัดเลือกมีความถูกต้องและเข้าใจตรงกันทางวิชาการต่ำกว่า แบบประเมินในอดีต 
        ในการคัดเลือกแบบแอดมิชชั่น อาจจำเป็นต้องขึ้นกับความรู้สึก ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล โดยเหตุผลของแต่ละคนต่างก็ถูกต้องตามบริบทนั้นๆ อุปมา เหมือนข้อสอบอัตนัย ที่เขียนคำตอบอธิบายหรือบรรยายเพื่อตอบคำถาม โดยคำตอบถูกหรือผิด อาจจำเป็นต้องมีการวินิจฉัย ไม่เหมือนข้อสอบปรนัย (แบบเลือกตอบ ก, ข, ค) ที่มีความชัดเจนในการจำแนกสูง ตอบผิดจากที่เฉลย ก็ไม่ได้คะแนน 
        ดังนั้นในการแข่งขันด้านความสามารถในการสอบแบบปัจจุบัน นักเรียนหรือบุตรหลานของท่าน จำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน ที่เรียกว่า พหุปัญญา ในระดับที่ได้รับการยอมรับ หรือจำเป็นต้องเป็นเลิศทางวิชาการอย่างโดดเด่น หรือ มีความสามารถบางอย่างที่แตกต่างหรือหาได้ยากในเด็กทั่วไป   
      ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และความแตกต่างเหล่านี้ คือแนวทางที่จะสร้างโอกาสให้บุตรหลานของท่าน มีโอกาสชนะและเป็นต่อในการแข่งขันที่กติกาที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งการจะสร้างทักษะ ความรู้ให้กับบุตรหลาน ให้มีความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และความแตกต่าง จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนในระยะยาว ตั้งแต่ยังเป็นเด็กประถมศึกษา 
        
ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ประถมศึกษา 
        ทักษะที่จำเป็นต้องมี สำหรับลูกหลานของเราสามารถแบ่งออกเป็น ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

        กล่าวคือใน ทักษะชีวิต คือทักษะที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของชีวิต เช่น ทักษะในการว่ายน้ำ การป้องกันตนเอง การต่อสู้ การเรียนรู้ด้านความปลอดภัย การเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน ซึ่งทักษะเหล่านี้ จำเป็นต้องสร้างและฝึกฝนเกิดขึ้นกับบุตรหลานของเรา 
ใน ทักษะอาชีพ ภาษาและการคำนวณ เป็นทักษะที่เป็นโครงสร้างในการดำรงชีวิตในสังคม หากวางแผนที่ดี ให้เกิดความเชี่ยวชาญและหลากหลาย ก็จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในระยะยาว และทักษะที่ทางศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซายเอนเทีย แนะนำให้สร้างขึ้นในหมู่คนรุ่นใหม่ของประเทศไทย เพื่อสร้างอำนาจและความเจริญให้กับประเทศชาติโดยรวม คือ ทักษะในการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นรากฐานในการสร้างนวัติกรรมใหม่ให้กับสังคมโลก

 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker