ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: SociThai สาขาสยามสแควร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สาขาสยามสแควร์ ครูพี่หมุย ธนัช ลาภนิมิตรชัย
แนวทางการสอน โซไซไทยมีความมุ่งมั่นที่จะ
เป็น จุดเปลีย่ นของวิชาสังคม - ไทย
และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนง่ึของ
จุดเปลี่ยนสังคมไทย โดยการปฏิวัติ
การเรียนการสอนแบบใหมที่ใช้
ความรทู้างวทิยาศาสตร์และความรู้
เกี่ยวกับการทำงานของสมองมาปรับ
ใช้กับการเรียนวิชาสัคม-ภาษาไทย

เชน่ การเรียนด้วยภาพ (Tree Tactics), เทคนิคทบทวนที่จะสามารถเปลี่ยนความจำระยะสั้นให้ เป็นความจำระยะยาวได้ (Memory Key) และ การผสม ผสานกับเทคโนโลยทีที่นัสมยัของ ระบบ S.E.L.F. รวมทง้ัต้องตอบ คำถามได้ด้วยว่า เรียนไปเพื่ออะไร นอกเหนือจากเอาไปสอบ

“คุณภาพของการเรียนไม่เกิน คุณภาพของคนสอน”...ไม่ได้หมายถึงนักเรียนจะเก่งกว่าครูไม่ได้แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหรือเนื้อหาที่ สอนออกไปจะไม่เกินคุณภาพของผู้สอนอยา่งแน่นอน"
รางวัลที่เคยได้รับ เกียรติประวัติ และรางวัล
• อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2554 – ปัจจุบัน)
• รางวัลวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตยอดเยี่ยมโดยคณะกรรมการประวัติศาสตร์สากล ซึ่งประกอบด้วย
University of Vienna, LSE, University of Leipzig, University of Wroclaw
• ได้รับคัดเลือกจากนักเรียนทั่วโลกเป็นนักเรียนทุนสหภาพยุโรป เพือศึกษาต่อ ณ กรุงเวียนนาและกรุงลอนดอน
• ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคเอเชีย (EFL Champion 2006)
• รองอันดับ 2 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ณ กรุงโตเกียว
วิชาที่สอน ไทย-สังคม (มัธยมต้น), ไทย-สังคม (มัธยมปลาย)
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,200 บาท - 3,000 บาท / คอร์ส
สถานที่สอน 1. สาขาสยามสแควร์
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 027363636
Website http://www.socithai.com
Facebook https://www.facebook.com/krupmui
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิชาภาษาไทยและวชิ าสงั คมศกึ ษาถือเป็น 2 วิชาหลักสา� คญั ใน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาอยา่ งตอ่ เนื่อง การทา� คะแนนใน 2 วิชา นี้ไดด้จีึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกคณะที่ต้องการศึกษาต่อได้ มากข้ึน แตเ่ พราะน้องๆ ตอ้ งสอบในหลายวิชา จึงท�าให้ไม่สามารถ จัดตารางเวลาเตรียมตัวสอบในเนื้อหาของวิชาภาษาไทยและ สังคมศึกษาได้ทนั อีกทั้ง 2 วิชาน้ีก็มเีนื้อหาและรายละเอียดสา� คญั ที่ตอ้งจ�าค่อนข้างมาก

โรงเรียนโซไซไทย จึงได้ถกู จัดตั้งขนึ้ มาโดยมีความมุ่งมนั่ จะเป็น จดุเปล่ียนของวิชาสงัคม-ไทยและมุ่งมั่นท่ีจะเป็นสว่นหน่ึงของ จุดเปล่ียนสังคมไทย

หลกัสตูรการเรียนวิชาสงัคมและภาษาไทยที่โรงเรียน โซไซไทยน้ี ถกู คดิ คน้ โดยครูพหี่ มยุ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางในวิชาภาษาไทยและสังคม และยังมีประสบการณก์ ารสอนใน เรอื่ งของสงั คมและภาษาไทยโดยเฉพาะ ครูพี่หมุยได้ปฏิวตั กิ าร เรยีนการสอนรปูแบบใหม่ที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ เกยี่ วกับการทา� งานของสมองมาปรับใช้ พร้อมกันนี้ยังมีเคร่ืองมือใน การจา� เนอื้ หา ที่จะช่วยใหน้ อ้ งๆ รสู้ ึกสนุกไปกับการเรียน และ ยังจดจ�าเนอื้หาได้อยา่งแม่นย�าย่งิข้นึ (ถ้าอยากรู้ว่ามเีครื่องมอื อะไรบ้าง ติดตามในหน้าต่อไปได้เลยครับ)

และการจัดตารางเรียนไม่ลงตัวจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป ที่โรงเรียนโซไซไทยนี้ น้องๆ สามารถเรียนได้อยา่ งสะดวก ด้วยนวัตกรรมการเรียนรูปแบบ S.E.L.F. ใหน้ อ้ งๆ จัดตาราง เวลาเรียนได้เอง และยงั กลับมาเรยี นทบทวนได้อีกเรื่อยๆ

จากการผสมผสานเทคนิคการเรยี นที่ลงตัว ครูพี่หมุย และ ทมี วชิ าการโรงเรยี นโซไซไทยหวงั เป็นอย่างยิ่งวา่ นอ้ งๆ จะไดร้ ับ ความร้ใู นเนอื้ หาวิชาสงั คมและภาษาไทยอย่างเต็มที่ นอกจากจะ จดจ�าเนื้อหาไปใช้ในการสอบแลว้ นอ้ งๆ ก็อยา่ ลืมน�าไปประยกุ ต์ใช้ ในชีวิตประจ�าวันดว้ยนะครบั 

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker