ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี 2534 เดือน

จำนวนสาขา: สาขา คณะครูอาจารย์
1. พ.อ.ดร. ป๋อง คำอาจ เตรียมทหารรุ่นที่ 26 จปร.รุ่นที่ 37
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา Military College of Vermont,Norwich University,USA.
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Stevens Institute of Technology,New Jersey,USA.
ระดับปริญญาเอก การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพฯ
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.3 - 6 2. ร.อ.กิตติมศักดิ์ นิลผ่องอำไพ เตรียมทหารรุ่นที่ 41 จปร.รุ่นที่ 52
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า Stevens Institute of Technology,New Jersey,USA.
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.3 - 6
3. ร.ท.กฤช รุ่งสุข
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.3 - 6 4. ร้อยเอกประยูร น้อยสุดใจ เตรียมทหารรุ่นที่ 43 จปร.รุ่นที่ 54
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม. 1- 3

5. ร.ต.ธนินทร์ ชื่นมาลัย
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม. 3- 6
6. พ.ต.สุรชาติ พันธุ์แจ้ง
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Stevens Institute of Technology,New Jersey,USA.
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-3

7. นาย ธนดล บัลลังก์โพธิ์
ระดับปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ระดับปริญญาโท คณิตศาสตร์ประยุกต์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.3 - ม.6

8. นางสาว ธนวรรณ คำอาจ
ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3


หมวดวิทยาศาสตร์
(Science Group)


1. พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยาพร คำอาจ
ระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
ระดับปริญญาตรีใบที่2 วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์ ม. 3 - 6

2. พ.ต.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ (หนึ่ง)
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์ ม. 1 – 33. เรืออากาศเอกปฏิวัติ ป้องลม เตรียมทหารรุ่นที่ 43
ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายเรืออากาศ
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.3 – 6

4. อาจารย์ สามารถ อ่อนแป้น
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ฟิสิกส์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ ฟิสิกส์ ม.3 – 6

5. อาจารย์ อุษาใจ ตระการศิรินนท์
ระดับปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาโท ชีวเคมี Leicester University , England.
วิชาที่รับผิดชอบ เคมี ม.3 - 6 6. อาจารย์ ฐิติมา กุสลางกูรวัฒน์ (กวาง)
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิชาที่รับผิดชอบ วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 1-2

หมวดภาษาอังกฤษ
(English Group)


1. อาจารย์รุจิรา สุรารักษ์ (ปู)
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ ไวยากรณ์และการสนทนาภาอังกฤษ


2. อาจารย์ ศุภิสรา แก้วจำปาสี (เมล์)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ ไวยากรณ์และการสนทนาภาอังกฤษ


3. อาจารย์ สุญญาตา เมี้ยนละม้าย (จู๋จี๋)
ระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ล่ามและการแปล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบ ศัพท์/การอ่าน/การแปลภาอังกฤษ 4. อาจารย์ Eugenie Merieau (เจนนี่)
ระดับปริญญาตรี Political Sciences ,University of Paris, France.
ระดับปริญญาโท International Security University of Paris, France.
ระดับปริญญาเอก Political Science University of Paris, France.
วิชาที่รับผิดชอบ การสนทนาภาอังกฤษ

หมวดภาษาไทย
(Thai Group)


1. พ.ต.วิชัย อินศิริ
ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาที่รับผิดชอบ หลักภาษาไทย ม. 3 – 6 2. อาจารย์ ธีรพร ตาดำ ( กิ๊ฟ)
ระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาที่รับผิดชอบ หลักภาษาไทย ม.1 - 3

3. อาจารย์ สุนทรีย์ แจ่มจิรวัตร (จ๋า)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เอกภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิชาที่รับผิดชอบ วรรณคดีไทย ม. 1 – 3 4.นางสาวปาจรีย์ ทองน้ำวน
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต(วิชาเอก ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิชาที่รับผิดชอบ ภาษาไทย
หมวดสังคม1. อาจารย์ สุดารัตน์ เทพพิมล
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
วิชาที่รับผิดชอบ สังคม ม.1-3
แนวทางการสอน - ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ส่งเสริมพลศึกษาให้กับนักเรียนที่มุ่งสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสัมภาษณ์สำหรับนักเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหาร
ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อนักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆที่เหมาะสม ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
- พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความก้าวหน้า มีรายได้เพิ่มและมีชีวิตที่ดีขึ้น
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุกส่วนในองค์การให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน เตรียมทหาร (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน
อำเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032-3892-96 , 032-3896-59
Website http://drpongtutor.com/
Facebook https://www.facebook.com/Tanawanschool
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker