ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: สถาบันกวดวิชายูเรก้า สาขาสยามแควร์ (ลิโด้)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 5 สาขา คณะครูอาจารย์
1. สยามสแควร์ 1 (ลิโด้):
0-2252-4023, 0-2252-4053
2. สยามสแควร์ 2 (สยามกิตติ์):
0-2250-7590-1
3. สาขาวิสุทธานี - บางกะปิ :
0-2370-1287, 0-2370-1288
088-277-2131
4. สาขาซีคอนสแควร์ :
02-721-9136, 02-721-9140,
080-599-2385
5. สาขางามวงศ์วาน :
0-2580-7192, 08-8016-3693
วิชาคณิตศาสตร์
อ.เศรษฐกานต์ ปิติไชยเจริญ (พี่ต้อม) DOWNLOAD
updated
วิชาเคมี
อ.สิทธิเดช ชาญบัญชา(ครูพี่ไมธ์)

วิชาฟิสิกส์
อ.ศุภพงษ์ ตังตติยภัทร์ (พี่เบียร์)

วิชาฟิสิกส์
อ.ธวัชชัย ชัยสวัสดิ์

วิชาชีววิทยา
อ.เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (วิทย์ ONET)
อ.วินัย สยอวรรณ
วิชาชีววิทยา (ม.ต้น), วิชาฟิสิกส์ (ม.ต้น), วิชาเคมี (ม.ต้น), โลกและบรรยากาศ
แนวทางการสอน โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า

ที่นี่...เรามุ่งมั่นที่จะสร้างนักเรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์อย่างแท้จริง
สามารถวิเคราะห์และบูรณาการความคิดในการแก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์

ที่นี่...จึงเรียนอย่างเข้มข้น เอาจริงเอาจัง...แต่ไม่เครียด
โดยมุ่งหวังให้ทุกคนได้เก็บกอบความรู้อย่างรื่นรมย์

ขอให้พวกเราได้ใช้ศักยภาพสูงสุดแห่งการเรียนรู้
ในช่วงที่สำคัญที่สุดของชีวิต และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ขอให้พวกเราเป็นเมล็ดพืชที่อุดมด้วย วิริยะ สติ และปัญญา
เติบกล้าอย่างท้าทาย เพื่อร่วมในกระบวนแห่งการรังสรรค์สังคม
ให้งอกงามในอนาคต
รางวัลที่เคยได้รับ
วิชาที่สอน ชีววิทยา (มัธยมปลาย), คณิต (มัธยมปลาย), ฟิสิกส์ (มัธยมปลาย), เคมี (มัธยมปลาย), ชีววิทยา (มัธยมต้น), ฟิสิกส์ (มัธยมต้น), เคมี (มัธยมต้น)
ค่าใช้จ่าย 1,200 - 6,300 บาท/คอร์ส
สถานที่สอน 1. สยามสแควร์ 1 (ลิโด้): 0-2252-4023, 0-2252-4053 2. สยามสแควร์ 2 (สยามกิตติ์): 0-2250-7590-1 3. สาขาวิสุทธานี - บางกะปิ : 0-2370-1287, 0-2370-1288 088-277-2131 4. สาขาซีคอนสแควร์ : 02-721-9136, 02-721-9140, 080-599-2385 5. สาขางามวงศ์วาน : 0-2580-7192, 08-8016-3693
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-4023, 0-2252-4053
Website http://www.eureka-school.com/
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า  ก่อตั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๐  มีปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ
ที่เน้นให้นักเรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างละเอียด  และนำไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์
และสัง เคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องเกิดจากความพยายามในการเรียนรู้เรื่อง
ราวต่างๆ ที่จำต้องรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง จะทำให้นัก -
เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบ  มีความอดทน  และสามารถปรับตัวเข้า
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างถึงแก่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบทเรียนที่ได้รับ จะทำให้นักเรียนสนุกกับ
การเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน นักเรียนจะมีจินตนาการและเกิดความอยากรู้อยากเห็นและได้รับความสุข
ที่ละเอียดอีกแบบหนึ่ง นอกเหนือจากความบันเทิงอย่างตื้นๆที่พบเห็นกันทั่วไป

โรงเรียนกวดวิชายูเรก้าเชื่อว่า การเรียนรู้ของนักเรียนควรต้องใช้ทั้งสมองซีกซ้าย (วิทยาศาสตร์) และ
สมองซีกขวา (ศิลปศาสตร์) อย่างสมดุล และถึงแม้โรงเรียนกวดวิชายูเรก้า จะเน้นการเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้พยายามสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะในการจัดการศึกษา

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker