ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 0     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: สถาบันสอนดนตรี มิวสิคมาสเตอร์ (music master)

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: 1 สาขา คณะครูอาจารย์
สถาบันสอนดนตรี มิวสิคมาสเตอร์ บางกะปิ กทม.
ที่อยู่ 3312 ริมถนนลาดพร้าว ระหว่างซ.ลาดพร้าว 128/3-128/4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
คุณครูเอ็กซ์

ในด้านการติวสอบ เราเน้นการเตรียมตัวสอบให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เรามีประสบการณ์ในการสอนติวสอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมอย่างเต็มที่
เรามีข้อมูล มีตัวอย่างข้อสอบ มีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน กว่า 10 ปี
แนวทางการสอน เพิ่มทักษะทางด้านดนตรี ในตัวคุณ ให้เทียบเท่ามืออาชีพ
ได้ไม่ยาก เรียนดนตรีที่มิวสิคมาสเตอร์ ไม่ว่าเป้าหมาย
ของคุณ จะเรียนดนตรี เพื่อพัฒนาทักษะ เพื่อสอบเข้า
เพื่อสอบเกรด หรือเรียนเพื่อเป็นบันไดไปสู่อาชีพศิลปิน
ที่มิวสิคมาสเตอร์ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงได้

มิวสิคมาสเตอร์
สอนดี มีผลงาน เน้นคุณภาพ เชื่อถือได้
รางวัลที่เคยได้รับ ผลงานล่าสุด ปีการศึกษา 2556 - 2557
ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151238604707873
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

น้องฝ้าย ศิตานันทร์ นาคสุข
สอบเกรด 4 วิชาทฤษฎีดนตรีสากล มศว. (มิ.ย.55)
ได้ 95 คะแนนเต็ม 100

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลสอบTime รอบ 2 (พ.ค.55)
มีนักเรียนของเราที่สอบผ่านหลายคน และมี 2 คน
ได้คะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับ 1

น้องกอล์ฟ ภัทรภณ วงษ์สรรพ์
สอบระดับเกรด 3 วิชาโสตทักษะ
ได้ 94 คะแนน เต็ม 100

น้องปั้น ณิชมน กาญจนนิยต
สอบระดับเกรด 4 วิชาทฤษฎีดนตรี
ได้ 98 คะแนน เต็ม 100

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555
รายชื่อนักเรียนของ มิวสิคมาสเตอร์ ที่ "สอบติด"

1.ด.ญ.สุทธิดา ทองนพรัตน์ N’นิ้ง
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Cello ม.มหิดล

2.นายปฐมทัศน์ ประสิทธิ์วิเศษ N’โต๋
แขนงวิชาการแสดงดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.ศิลปากร

3.นายเจตดิลก เหลาพันนา N’เหน่ง
แขนงวิชาการแสดงดนตรี เครื่องมือเอก Violin ม.ศิลปากร

4.นายณลงกรณ์ เกษมโกเมศ N’เอิร์ธ
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Bass ม.ศิลปากร

5.นายณธัช สุขพงษ์ N’ปาย
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Vocal ม.ศิลปากร

6.นายพิทยุตม์ เหลืองอาทิตย์ N’พีท
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Guitar ม.ศิลปากร

7.น.ส.โมทนา ตั้งเจริญชัยวัฒนา N’แตงโม
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Piano ม.ศิลปากร

8.นายคณิน ศิริรัตน์ N’มิก
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Violin ม.ศิลปากร

9.นายอภิวัฒน์ คืนดี N’ฟลุค
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Drums ม.มหิดล

10.นายจิรกิตติ์ งามไฟโรจน์ N’ตั๋ง
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

11.น.ส.ชญาณ์ณัฎฐา หาญปริพรรณ์ N’ขวัญ
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Violin ม.มหิดล

12.น.ส.เมธาวี คณานุรักษ์ N’ปรางค์
แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี เครื่องมือเอก Flute ม.มหิดล

13.นายภูไท มานะนรารักษ์ N’เอิร์ด
แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

14.นายชูโชค กองจันทร์ดี N’ต้น
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม เครื่องมือเอก Bass ม.มหิดล

15.น.ส.นันทิรา ฟูน้อย N’อิ้ว
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม เครื่องมือเอก Bass ม.มหิดล

16.น.ส.อิสรีย์ ตนะเผ่าทิพย์ N’มิวสิค
แขนงวิชา Musical Theatre เครื่องมือเอก Voice ม.มหิดล

17.น.ส.ปุณณดา ละวรรณวงษ์ N’การ์ด
สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล เครื่องมือเอก Piano ม.มศว

18.น.ส.ภิรมย์พร ประทุมเวียง N’กิ๊ฟ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอก Voice ม.มศว

19.น.ส.เมธาวี คณานุรักษ์ N’ปรางค์ (ติด 2 แห่ง)
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอก Flute ม.มศว

20.น.ส.อิสรา โรจนบุรานนท์ N’หวาน
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอก Piano ม.มศว

21.น.ส.นิศรีน ศรีสุพลี N’รีน
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Saxophone ม.มหิดล

22.ด.ช.นนท์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา N’นนท์
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Piano ม.มหิดล

23.นายชนกานต์ อินทะพงษ์ N’โฟล์ค
แขนงวิชาดนตรีตะวันตก (เตรียมอุดมดนตรี) เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

24.นายเมธี ดีเด่น N’เอี้ยง
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม เครื่องมือเอก Drums ม.มหิดล

25.นายณฐกร สินเจริญทรัพย์ N’แม็ก
แขนงวิชาธุรกิจดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

26.นายกฤตย์ แสงสุริยะฉายา N’กุ่ง
แขนงวิชาธุรกิจดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

27.นายธนัท เลาหระวี N’แจม
แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

28.นายภาคิน อรรถพฤกษ์ N’คิน
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

29.นายธนโชติ กาญจนวิจิตร N’อาร์ม
แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม เครื่องมือเอก Guitar ม.มหิดล

30.นายศิริวัชร ไชยศิริ N’ก็อบ
แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก Guitar ม.ราชฎัชจันทรเกษม

31.นายจตุวัฒน์ เสกสุวรรณ N’เฟม
แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก Bass ม.ราชฎัชจันทรเกษม

32.นายอธิวัฒน์ วีรแสงรัศมีกุล N’ผิน
แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก Guitar ม.ราชฎัชจันทรเกษม

33.นายนนทกานต์ การะเกด N’เต้ง
แขนงวิชาดนตรีสากล เครื่องมือเอก Drums ม.ราชฎัชจันทรเกษม

34.นายวรเชษฎร์ ฐานุพงศ์ชรัช N’เบนซ์ (ได้ทุนเต็มจำนวน)
สาขาวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา เครื่องมือเอก Bass ม.รังสิต

35.นายภาคิน อรรถพฤกษ์ N’คิน
สาขาวิชาการผลิตดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.รังสิต

36.นายศรันธ์ ชื่นมนุษย์ N’ตอง
สาขาวิชาการผลิตดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.รังสิต

37.น.ส.ศศิธร วงษ์ษานุรักษ์ N’สแตมป์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา เครื่องมือเอก Voice ม.รังสิต

38.นายณภัทร จันทวิรัช N’ทีม
สาขาวิชาการผลิตดนตรี เครื่องมือเอก Drums ม.รังสิต

39.นายพีรวิชญ์ มากศิริ N’วิน
สาขาวิชาการผลิตดนตรี เครื่องมือเอก Piano ม.รังสิต

40.นายขจร ไตรทรัพย์ N’กฤษ
สาขาวิชาการผลิตดนตรี เครื่องมือเอก Guitar ม.รังสิต

41.นายกฤตนัย พิริยผลพิบูลย์ N’กัญจน์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊สศึกษา เครื่องมือเอก Guitar ม.รังสิต

42.นายภูไท มานะนรารักษ์ N’เอิร์ด (ติด 2 แห่ง)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก เครื่องมือเอก Guitar ม.จุฬาลงกรณ์

43.นายกฤตนัย พิริยผลพิบูลย์ N’กัญจน์ (ติด 2 แห่ง)
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Guitar ม.ศิลปากร

44.นางสาวพรทิตา อนุวงศ์ N’มินทร์
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Piano ม.ศิลปากร

45.น.ส.ชวรีย์ พันธุ์สังวรณ์ N’บิวท์
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Vocal ม.ศิลปากร

46.นายวรนันท์ พุฒตาลศรี N’บอส
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Piano ม.ศิลปากร

47.นายณัชนนท์ สวัสดิวิชัยกุล N’นัท (ได้ทุน 15,000 บาท)
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Piano ม.ศิลปากร

48.นายเจนนุวิชญ์ จิตต์นุพงศ์ N’เฟียต
แขนงวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ เครื่องมือเอก Vocal ม.ศิลปากร

49.นายกฤษณ์ ม่วงอยู่ N’กิต
แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส เครื่องมือเอก Drums ม.ศิลปากร
วิชาที่สอน ดนตรี (มัธยมปลาย), ดนตรี (ปริญญาตรี), ดนตรี (ปริญญาโท), ดนตรี (-ไม่ระบุ-)
ค่าใช้จ่าย
สถานที่สอน สถาบันสอนดนตรี มิวสิคมาสเตอร์ บางกะปิ กทม. ที่อยู่ 3312 ริมถนนลาดพร้าว ระหว่างซ.ลาดพร้าว 128/3-128/4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
อำเภอ เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-736-1245 , 087-023-2754
Website http://musicmaster.in.th/
Facebook http://www.facebook.com/musicmaster2007
bb
Twitter
Hi5
Brochure Download รายละเอียด Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันสอนดนตรีมิวสิคมาสเตอร์ (MUSIC MASTER)
  
  เปิดสอนดนตรีสากล ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ วัยทำงาน
บุคคลที่สนใจ ทุกเพศทุกวัย (ไม่รับเด็กเล็ก) 

  รับติวสอบเข้าคณะดนตรีทุกสถาบัน 
ทั้งระดับ ม.4 ปริญญาตรี และปริญญาโท 

  รับติวสอบเข้า ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตร์
ดุริยางคศาสตร์สากล ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล
ดนตรีตะวันตก ทุกสาขาด้านดนตรี อาทิ มหา
วิทยาลัย มหิดล ศิลปากร รังสิต เกษตร จุฬา 
มศว ราชภัฎ ราชมงคล เอแบค ฯลฯ 

  รับติวสอบเกรดดนตรี TIME (ศูนย์สอบเทียบดนตรี
แห่งประเทศไทย) Trinity (Trinity College London)
ทั้งภาคทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และภาคปฏิบัติ 

                  เปิดสอนตลอดทั้งปี ไม่ต้องรอกลุ่ม เรียนเดี่ยว เน้นคุณภาพ
  มีชื่อเสียงในด้านติวสอบ เปิดสอนมานาน สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ สอนเดี่ยว เน้นคุณภาพ 

                        ในด้านการติวสอบ เราเน้นการเตรียมตัวสอบให้ตรงกับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
                เรามีประสบการณ์ในการสอนติวสอบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ 
     เรามีข้อมูล มีตัวอย่างข้อสอบ มีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน กว่า 10 ปี 

  ผลงานนักเรียนที่ "สอบติด" ไปแล้วในทุกๆ ปี เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพ และความไว้วางใจ ได้เป็นอย่างดี

 

 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-736-1245 , 087-023-2754 (คุณครูเอ็กซ์)
                Facebook : http://www.facebook.com/musicmaster2007
                Instagram : musicmasterthai

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ไม่มีความคิดเห็นในขณะนี้.

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker