ประวัติติวเตอร์

Comments Comments: 2     Like Like: 0

ประเภทติวเตอร์: ติวเตอร์สถาบัน

ชื่อสถาบัน: โรงเรียนกวดวิชาสัญญาเซ็นเตอร์

เริ่มก่อตั้งเมื่อ: ปี เดือน

จำนวนสาขา: สาขา คณะครูอาจารย์
คณะอาจารย์ของ sunya center เป็นอาจารย์ประจำและสอนตรงตามวิชาที่สอนที่โรงเรียน เป็นคณะอาจารย์ที่มาจากโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง เป็นอาจารย์ที่ทำการสอนมานาน มีประสบการณ์ในรายวิชานั้น ๆ เป็นอย่างดี ซึ่ง แต่ละท่านสอนในโรงเรียนสาธิตฯ และ โรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงไม่ต่ำกว่า 25 ปี มีความรู้ประสบการณ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะเวลาเรียนอาจารย์ผู้สอนจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องความตั้งใจของนักเรียนสอนสด ทุกรายวิชา เพราะในการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องมีการตอบสนองระหว่างผู้เรียน และ ผู้สอน มีการซักถามเพื่อ ดูว่านักเรียนได้มีการทบทวนมาหรือไม่ เพราะการเรียนให้เกิดผลดีต้องมีการทบทวนในทุกรายวิชา จึงจะเกิดผลดี ดังนั้น คณะอาจารย์ผู้สอนของ sunya center จึงเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากในรายวิชาที่สอน โดยเฉพาะแนวข้อสอบในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถจะแนะแนวและแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง แนวข้อสอบในการสอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ... อ่านต่อ คณะอาจารย์ของศูนย์ความรู้สัญญา ทั้งหมด
แนวทางการสอน หลักสูตรที่ใช้ในการสอนของศูนย์ความรู้สัญญา (ชม 6)
เป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปีพ.ศ.2551ในทุกรายวิชาเพื่อนักเรียนจะได้มีพื้นฐานที่ดีและแม่นยำซึ่งเป็นประโยชน์ในการสอบที่โรงเรียน ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนได้คะแนนที่โรงเรียนได้เกรดที่ดีทำให้เกรดเฉลี่ยเกิน3.5เพื่อจะได้มีสิทธิสมัครสอบเข้าชั้นม.1ในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศได้ (การสมัครสอบเข้าในห้องความเป็นเลิศในโรงเรียนต่าง ๆ จะต้องได้เกรดเฉลี่ย ป.5 ทั้ง 2 ภาคการเรียน และ ป.6 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ย ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป) นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ และโจทย์ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ที่จะนำไปใช้ในการสอบเข้าชั้น ม. 1 ในโรงเรียนสาธิต ฯ และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ดังนั้นหลักสูตรของ Sunya Center เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นตรงกับที่โรงเรียน และพร้อมกันนั้นจะเสริมและตะลุยแนวข้อสอบในการสอบเข้าชั้น ม.1 ในโรงเรียนสาธิต ฯ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ควบคู่กันไปด้วย

สำหรับหลักสูตร หรือแนวทางในการสอนของ Sunya Center ในระดับชั้น ป.4 และ ป.5 จะยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ล่าสุด ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องใช้หลักสูตรใหม่นี้ทาง Sunya Center จะสอนตรงตามหลักสูตรของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ด้วย เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ที่มั่นคง และมีความคงทนในการเรียนรู้ทำให้ นักเรียนสามารถ แก้ปัญหาโจทย์ได้ และนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ที่โรงเรียน ประกอบการเรียนที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสอนให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาโจทย์ได้ และสิ่งสำคัญคือ นักเรียนรักที่จะเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนถ้านักเรียนรักเรียน จะก่อให้เกิดผลตามมามากมาย เช่น ทำให้ผลการเรียนดีเยี่ยม สนุกที่จะเรียนไม่เบื่อหน่าย และโดยเฉพาะจะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจหวังทุกประการ ..
รางวัลที่เคยได้รับ นักเรียนส่วนหนึ่งของ Sunya Center มากราบขอบพระคุณ รศ.สัญญา รัตนวรารักษ์ ในโอกาสที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีนักเรียนที่สอบเข้าชั้น ม.1 ได้ เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ห้องความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต(Gifted) ห้องEnglish Program โรงเรียนสตรีวิทยา สวนกุหลาบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และอีกหลายโรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่เรียนที่ Sunya Center สอบเข้าได้โรงเรียนตามที่ต้องการเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางคณะผู้สอนของ Sunya Center ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขณะนี้ทาง Sunya Center กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ดังนี้
· ชั้น ป.4 เตรียมพื้นฐาน 4 วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม และคณิตศาสตร์เข้มข้น
· ชั้น ป.5 ตะลุยโจทย์ และเน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมเป็นพื้นฐานในการสอบเข้าชั้น ม.1 มี 4 วิชา คณิต วิทย์ ไทย สังคม และมีคณิตศาสตร์เข้มข้น และภาษาอังกฤษ
· ชั้น ป.6 ตะลุยเนื้อหา และโจทย์เข้มข้นในทุกรายวิชา เพื่อเตรียมสอบ O-Net ซึ่งจะสอบประมาณต้นกุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนจะต้องมีความรู้เนื้อหาจนจบชั้น ป.6 และการสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียน สพฐ. (เช่น สตรีวิทยา สวนกุหลาบ เป็นต้น จะใช้คะแนน O-Net 20% ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นักเรียนของ Sunya Center สอบได้คะแนน O-Net อยู่ในเกณฑ์ระดับดี โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ส่วนมากจะเกิน 90% )
· วิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น เตรียมพร้อมในการสอบเข้าศึกษาในโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ
· วิชาภาษาอังกฤษเนื้อหาและแนวข้อสอบในการสอบเข้าในโรงเรียนที่มีโครงการภาคภาษาอังกฤษและโรงเรียนสาธิตประสานมิตรมีวิชาภาษาอังกฤษด้วยโดยมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน
· วิชาวิทยาศาสตร์ เข้มข้นสอนโดยอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตฯ ชั้น ม.1 ม.2
· วิชาคณิตศาสตร์เข้มข้น ชั้น ม.1 ,ม.2 เพื่อเตรียมตัวสอบที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
วิชาที่สอน คณิต (มัธยมต้น), คณิต (ประถม), วิทย์ (มัธยมต้น), วิทย์ (ประถม)
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 4,000-5,000 บาท / คอร์ส
สถานที่สอน
อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์ 02-2511503 , 02 -2511504
Website http://www.sunyacenter.com/
Facebook
bb
Twitter
Hi5
Brochure

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับศูนย์ความรู้สัญญา
 
  1. จากรถไฟฟ้า BTS - ศูนย์ความรู้สัญญา (ชม 37)
 
 
 
ลำดับภาพจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม มาที่ศูนย์ความรู้สัญญา ... อ่านต่อ จากรถไฟฟ้า BTS - ศูนย์ความรู้สัญญา ทั้งหมด
 
  2. แผนผังบริเวณสยามสแควร์ (ชม 24)
 
 
 
ศูนย์ความรู้สัญญา ตั้งอยู่บริเวณโซน F4 ติดกับโซน F5 (คลิ๊กเข้าชมแผนผังแบบขยาย) ซึ่งอยู่ในซอยสยามสแควร์ ซอย 5 ... อ่านต่อ แผนผังบริเวณสยามสแควร์ ทั้งหมด
 
  3. การเดินทางมาสยามสแควร์ (ชม 7)
 
 
 
สยามสแควร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สยามสแควร์ เป็นย่านบันเทิงที่เป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานคร มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางไปสยามสแควร์ได้หลายวิธี สยามสแควร์ ยังมีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สำคัญ คือ สถานีสยาม ซึ่งพอลงจากสถานีสยาม ก็จะถึงบริเวณพื้นที่ของสยามสแควร์เลย สถานีสยาม ยังเป็นจุดเปลี่้ยนเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้าบีทีเอสอีกด้วย

1. รถยนต์ หากเดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว ค่อนข้างจะลำบากมากในการหาที่จอดรถ เนื่องจากสยามสแควร์มีผู้คนมากมาย แต่มีพื้นที่จำกัด ทำให้พื้นที่จอดรถมีไม่เพียงพอ

2. รถแท็กซี่ การมาด้วยรถแท็กซี่ เป็นวิธีที่สะดวก เนื่องจากบอกให้แท็กซี่ไปจอดที่จุดไหนก็ได้ ทั้งยังไม่ต้องหาที่จอดรถเองด้วย

3. ตุ๊ก ตุ๊ก เป็นวิธีที่สะดวกเช่นเดียวกับรถแท็กซี่ สามารถบอกคนขับให้จอดส่วนไหนก็ได้

4. รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีสยาม

5. รถโดยสารประจำทาง

- รถโดยสารประจำทาง สายที่ 15, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 48, 50, 54, 73, 93, 163, 170, 203, 204

- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สายที่ 8, 11, 25, 29, 34, 36, 38, 50, 73ก, 93, 501, 502

- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ สายที่ 3, 6 ... อ่านต่อ การเดินทางมาสยามสแควร์ ทั้งหมด
 
  4. ที่ตั้งของศูนย์ความรู้สัญญา (ชม 12)
 
 
 
ศูนย์ความรู้สัญญา 392/19-20 สยามสแควร์ ซอย5 ถ. พระราม 1 เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ เบอร์โทรติดต่อ 02-2511503 , 02 -2511504 Fax 02-2511505 ... อ่านต่อ ที่ตั้งของศูนย์ความรู้สัญญา ทั้งหมด

ภาพห้องเรียน/สถานที่เรียน

ชั้นม.1 คณิตศาสตร์ อ.สัญญา เปิดเมื่อไรคะ

คุณแม่น้องลูกน้ำ

ขอจอง 1 ที่ค่ะ ด.ญ.ทิพย์อาภา จินดารัตน์ ร.ร.อำนวยศิลป์ ชั้น ม.1 ค่ะ

สัญญาเซ็นเตอร์ย้ายบ้านใหม่

Sunya Academy

สัญญาเซ็นเตอร์ ได้ย้ายมาที่ตั้งฮั้วเส็ง ธนบุรี ชั้น 5 ใกล้ฟูดคอร์ส
ในชื่อ Sunya Academy
สอนโดย ครูสัญญา รัตนวรารักษ์ ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น
ติดต่อโรงเรียนได้ทาง
https://www.facebook.com/sunya.ac/
โทรศัพท์ 081-860-6696 ครูสัญญา
หรือ 094-462-6229 คุณต๋อย
089-680-8685 ด.ร.ธีรเดช

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ
หัวข้อ
ความคิดเห็น
  • ban160x600.jpg
eXTReMe Tracker